Кафедра маркетингу — є випусковою кафедрою IV рівня акредитації, що здійснює підготовку фахівців з повною вищою освітою у сфері управління маркетинговою діяльністю підприємств виробничої та невиробничої сфер за освітніми ступенями бакалавр та магістр зі спеціальності 075 «Маркетинг» за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування».

Історія створення кафедри маркетингу бере початок у 1979 році, коли було здійснено перший набір студентів на навчання за спеціальністю «Економіка матеріально-технічного забезпечення» і створено кафедру економічних дисциплін.

У 1983 році на базі кафедри економічних дисциплін була створена кафедра економіки матеріально-технічного забезпечення, яка протягом свого існування тричі змінювала назву. Безпосередньо підготовку фахівців з маркетингу (бакалаврів і спеціалістів) кафедра маркетингу почала з 1992 року, а з 2001 року – підготовку магістрів на всіх формах навчання.

За майже 25 років свого існування кафедрою маркетингу було підготовлено і випущено більше ніж 1800 фахівців з маркетингу, до компетенції яких входять визначення ринкових передумов конкурентоспроможності та ефективного функціонування підприємства, розробка рекомендацій щодо вибору його оптимальної товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики, вміння продукувати ідеї, пов’язані з маркетинговою стратегією підприємств та організацій і сприяння активній їх діяльності на цільовому ринку.

За період функціонування кафедри її очолювали Маловічко Василь Іванович, кандидат економічних наук, доцент; Штамбург Володимир Андрійович, кандидат економічних наук, доцент; Нечаєв Василь Павлович, кандидат технічних наук, доцент; Скринько Наталія Василівна, кандидат економічних наук, доцент; Сагайдак Михайло Петрович, доктор економічних наук, профессор; Корінєв Валентин Валентинович, доктор економічних наук, профессор.

З травня 2017 року кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент Зав’ялова Марина Володимирівна.

Високий рівень навчання студентів забезпечують 6 викладачів, більшість з яких мають вчений ступінь кандидата наук. Серед провідних викладачів, які постійно працюють над удосконаленням процесу навчання, впровадженням новітніх технологій і методик – професор, доктор економічних наук Михайло Петрович Сагайдак, доценти, кандидати економічних наук Марина Володимирівна Зав’ялова та Скринько Наталя Василівна. Творчий підхід, наукова спрямованість і великий досвід характеризують працю  асистента кафедри Зої Йосипівни Гелевачук.

ЛІЦЕНЗІЙНІ ОБСЯГИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Підготовка фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 075 Маркетинг розпочалась у 2001 році на кафедрі маркетингу Криворізького економічного інституту Київського державного економічного університету і продовжується у Криворізькому економічному інституті, що входить до складу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» з 2015 року і до теперішнього часу. Вона проводиться згідно з ліцензією (наказ МОН України від 13.01.2017 №2л) та на підставі відповідного Додатку до ліцензії, що визначає ліцензований обсяг для спеціальності 075 Маркетинг ­ 75 осіб відповідно до отриманих сертифікатів про акредитацію ДВНЗ «Криворізький національний університет»: для ОС бакалавр – серії НД-II № 0470314 від 28.06.2014 року та для ОС магістр – серії НД-IV № 0479048 від 21.06.2016 року.

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Студентам спеціальності «Маркетинг» денної та заочної форм навчання викладається більше 30 дисциплін, зокрема: маркетинг, інфраструктура товарного ринку, логістика, маркетингова товарна політика, маркетингові комунікації, маркетинг промислового підприємства, маркетингове ціноутворення, товарознавство, маркетинговий менеджмент, стратегічний маркетинг, внутрішній маркетинг, маркетингове планування, маркетинг відносин, рекламний менеджмент, товарна інноваційна політика, маркетингові дослідження, маркетинг закупівлі, управління продажами, маркетинговий аудит, поведінка споживачів, бренд-менеджмент, маркетинг послуг. Зміст навчальних дисциплін відповідає сучасним вимогам щодо знань і вмінь випускника та їх фахових компетенцій. Навчання студентів відповідає розробленим освітньо-кваліфікаційним характеристикам за структурою і змістом у відповідності до сучасних вимог МОН України, забезпечуючи якісну підготовку фахівців з кваліфікацією «економіст» і дипломом за освітнім ступенем «бакалавра», «магістра».

Перехід Криворізького економічного інституту, який тривалий час був структурним підрозділом державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» на нові концептуальні основи навчання дозволив колективу кафедри здійснювати підготовку фахівців з маркетингу за освітніми програмами, які забезпечують їм високу конкурентоспроможність на ринку праці, а саме за програмами «Маркетинговий менеджмент» та «Логістичний менеджмент».

Магістерська програма «Маркетинговий менеджмент» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 075 Маркетинг, компетентних в розв’язанні комплексних проблем з управління маркетинговою діяльністю підприємств виробничої та невиробничої сфер.

Термін навчання: 1 рік і 6 місяців

Професія управителя з маркетингу входить у десятку найбільш затребуваних професій не тільки в Україні, а й в більшості промислово розвинутих країн світу, і за прогнозами експертів ринку праці попит на маркетологів буде зростати.

Знання і розуміння, що формуються у результаті навчання за магістерською програмою, це:

 • Уміння визначати стратегічні завдання і цілі маркетингової діяльності підприємства.
 • Уміння обґрунтовувати та розробляти маркетингову політику і стратегію підприємства.
 • Знання сучасних методів обґрунтування і розробки організаційно-економічних маркетингових програм підприємства.
 • Знання принципів прогнозування кон’юнктури внутрішніх, міжнародних і світових товарних ринків.
 • Знання сучасних моделей поведінки споживачів, принципів розробки і реалізації маркетингових планів з товарної, цінової, комунікаційної діяльності, розподілу і збуту готової продукції та послуг.
 • Уміння планувати довгострокові заходи щодо зміцнення конкурентних позицій підприємства на внутрішньому і міжнародному ринках.

Програма передбачає вивчення таких дисциплін професійної підготовки як:

 • Стратегічний маркетинг;
 • Маркетинговий менеджмент;
 • Рекламний менеджмент;
 • Бренд-менеджмент;
 • Управлінські інформаційні системи;
 • Внутрішній маркетинг;
 • Професійна кар’єра успішного фахівця та інші.

Фахівці з маркетингового менеджменту можуть працювати на посадах, що пов’язані із плановою (в т.ч. прогнозною), аналітичною, проектною діяльністю та управлінням маркетингом на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності, зокрема, у таких підрозділах та відділах: маркетингу; постачання; збуту; виробництва; міжнародних зв’язків; планово-економічному; контролю якості; маркетингових досліджень; реклами та PR, а також в органах державного управління усіх рівнів, у навчальних закладах, науково-дослідних установах тощо для самостійного виконання планових, діагностичних, дослідницьких та проектних завдань, здійснення складних економічних розрахунків, керування фахівцями нижчого посадового рівня, викладання, проведення наукових досліджень.

Магістерська програма «Логістичний менеджмент» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 075 Маркетинг, компетентних в розв’язанні комплексних проблем з оптимізації логістичних систем підприємств виробничої та невиробничої сфер.

Термін навчання: 1 рік і 6 місяців

Мета програми полягає у формуванні у студентів необхідних знань і вмінь щодо ефективного управління та оптимізації логістичних систем підприємств усіх видів економічної діяльності та форм власності.

Задачі програми полягають у підготовці компетентних фахівців, що здатні до управління та оптимізації логістичних систем і ланцюгів поставок промислових, торговельних, посередницько-комерційних, будівельних, транспортних підприємств, підприємств сфери послуг.

Знання і розуміння, що формуються у результаті навчання за магістерською програмою, це:

 • Використання сучасних моделей, методів та засобів планування зовнішньоекономічної логістичної та інноваційної діяльності.
 • Уміння організовувати комерційні зв’язки зі споживачами, постачальниками, торговельно-посередницькими структурами.
 • Здатність управляти ланцюгами поставок.
 • Здатність організовувати товарні, фінансові, інформаційні потоки у логістичних каналах, управляти електронними каналами розподілу.
 • Уміння розробляти інтегровані комунікації з усіма учасниками ланцюга поставок.
 • Уміння визначати напрямки та оцінювати ефективність використання інформаційних систем і технологій, інноваційних технологій та інвестицій в логістиці.
 • Здатність прогнозувати розвиток економічних процесів та економічних показників логістичної діяльності.

Навчаючись за даною програмою студенти мають мажливість вивчати такі дисципліни як:

 • Логістичний менеджмент;
 • Транспортні системи;
 • Стратегічний маркетинг;
 • Маркетинговий менеджмент;
 • Складське господарство;
 • Розподільча логістика;
 • Внутрішній маркетинг та інші.

Фахівці з маркетингової логістики можуть працювати керівниками і менеджерами з логістики підприємств різних галузей економіки, консультантами та експертами в компаніях, що займаються логістичним консалтингом та аутсорсингом, фахівцями в компаніях, які професійно займаються логістикою та наданням логістичних послуг, зокрема транспортно-експедиційних компаніях, складських комплексах, митних терміналах, менеджерами із постачання та збуту.

Набір на спеціальність 075 Маркетинг освітнього ступеня «магістр» випускників Криворізького економічного інституту ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» здійснюється за рейтингом, за результатами фахового випробування та результатами складання вступного випробування з іноземної мови.

Сьогодні випускники кафедри маркетингу займають провідні посади за різними напрямками маркетингової діяльності підприємств та організацій. Серед них:

 • Заслужений працівник промисловості України, д.е.н., професор Микола Іванович Іщенко;
 • генеральний директор Публічного акціонерного товариства «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» групи «Метінвест» Дмитро Володимирович Шевчик;
 • голова Науково-методичної підкомісії 075 «Маркетинг» Науково-методичної ради МОН України, завідувач кафедри маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» доктор економічних наук, професор Андрій Васильович Федорченко;
 • декан факультету маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор Олександр Казимирович Шафалюк та інші.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-дослідна діяльність на кафедрі маркетингу здійснюється викладачами та студентами старших курсів.

Основними завданнями наукових досліджень кафедри маркетингу є:

 • вивчення сучасного стану маркетингового середовища, тенденцій його розвитку та пошук шляхів адаптації механізмів управління результатами виробничо-комерційної діяльності суб’єктів господарювання;
 • поглиблення знань студентів щодо умов функціонування сучасних підприємств, їх місця в системі суб’єктів ринкових відносин та внеску у вирішення завдань соціально-економічного розвитку суспільства;
 • забезпечення навчального процесу сучасною науково-практичною, методичною інформацією для використання її при вирішенні освітньо-професійних завдань підготовки фахівців, стимулювання їх творчості та формування практичних навичок;
 • удосконалення організації НДРС, поєднання наукових досліджень студентів з проблемами тематики курсових, дипломних та магістерських робіт.
 • Результати досліджень представлені викладачами та студентами на більш ніж 70 науково-практичних конференціях інститутського, всеукраїнського та міжнародного рівня.

За результатами досліджень викладачами кафедри опубліковано 33 монографії і підручника та 80 статей у фахових виданнях.

Викладачами кафедри маркетингу приділяється значна увага організації науково-дослідної роботи студентів (НДРС).

На кафедрі діє науковий гурток «Формування сучасного науковця» (науковий керівник: к.е.н., доцент кафедри маркетингу Зав’ялова М.В.), за програмою якого студенти початкових курсів знайомляться з основами наукових досліджень.

Викладачами кафедри щорічно проводиться студентська науково-практична конференція «Маркетинг: теорія, практика, перспективи розвитку», в роботі якої приймають активну участь як студенти спеціальності «Маркетинг» так і студенти інших спеціальностей інституту.

Студенти спеціальності 075 «Маркетинг» беруть активну участь у всеукраїнських олімпіадах з маркетингу та всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

Так, студентка Костинець В.В. стала переможцем у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з напряму «Маркетинг», м. Донецьк, (науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Сагайдак М.П.) Науковий керівник (доцент Сагайдак М.П.) і Костинець В.В. були нагороджені грамотами Міністерства освіти і науки України.

Студент Калінкін А.В. взяв участь у конкурсі «Ідеальний супермаркет очима споживача», м. Кривий Ріг, організованому рітейлінговою компанією «Євротек» і зайняв ІІ місце.

Студент Лавреньов Н.К. став дипломантом ІІ-го туру Всеукраїнської олімпіади з маркетингу (м. Донецьк).

Студенти спеціальності «Маркетинг» приймають активну участь у міжнародних наукових конференціях, зокрема у щорічній міжнародній науково-практичній конференції «Глобальні аспекти світового господарства та міжнародних відносин в умовах нестабільності економіки», що відбулася у квітні 2016—2019 років у місті Ченстохово (Польща).

Студенти підвищують свою академічну мобільність та професійність завдяки участі у програмі Європейського Союзу «Еразмус+», яка дозволяє навчатися та проходити практику за кордоном у провідних вищих навчальних закладах. Навчання у Полонійній Академії в Ченстохові (Польща) дозволило студентам спеціальності 075 «Маркетинг», не перериваючи навчання на денній формі в Криворізькому економічному інституті отримати польський диплом за магістерською програмою 14/03/14 «Міжнародні економіко-правові відносини», який визнається в країнах Євросоюзу.

Також студенти спеціальності 075 «Маркетинг» беруть активну участь у міжнародній програмі студентського обміну «Workandtravel» (США). Студенти спеціальності 075 «Маркетинг» Задорожній В’ячеслав, Топаленко Денис та Пашинська Ірина брали участь у волонтерській програмі від UEFA «EURO 2012».

Студенти спеціальності «Маркетинг» Абрамов Сергій, Яценко Віталій, Панасенко Артем взяли участь в роботі Хакатон енергетичної свободи «Hack4energy» що проводився за підтримкою Фонду Конрада Аденауера, Посольства США в Україні та технічної підтримки компаній IMC та Panasonic.

Магістерська дипломна робота Захарченко О.В. (наук. керівник ст викл. кафедри маркетингу Ніколаєва В.В.) зайняла ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських дипломних робіт в м. Хмельницький у 2018 р.

Міжнародне наукове співробітництво кафедри маркетингу також реалізується через участь викладачів кафедри у міжнародних науково-освітніх проектах, науково-практичних конференціях, форумах та співпрацю з іноземними колегами у написанні навчальних посібників й монографій, публікації наукових статей.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

В основу навчально-методичної діяльності кафедри маркетингу покладено освітні та освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів з маркетингу, в яких визначені кваліфікаційні вимоги та сукупність норм до обов’язкового мінімуму змісту підготовки фахівців зі спеціальності «Маркетинг». Основним нормативним документом організації навчального процесу кафедри маркетингу є навчальний план, який враховує усі вимоги Міністерства освіти і науки України, які пов’язанні із співвідношенням гуманітарних, фундаментальних та фахових дисциплін, їх поділом за семестрами, кількістю годин на вивчення предметів та практичну підготовку, формами контролю якості знань та вмінь студентів тощо. Всі дисципліни навчального плану підготовки фахівця зі спеціальності «Маркетинг» згруповано у три блоки:

 • нормативні навчальні дисципліни;
 • дисципліни за вибором навчального закладу;
 • дисципліни за вибором студента.

На кафедрі маркетингу всі дисципліни навчального плану підготовки фахівців з маркетингу забезпечені робочими навчальними програмами, планами проведення семінарських і практичних занять.

При підготовці студентів спеціальності «Маркетинг» викладачами кафедри використовуються розроблені ними навчально-методичні комплекси, які містять опорний конспект лекцій, методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи, де визначено мету, зміст, наведено контрольні запитання, теми рефератів, творчі завдання, практичні ситуації, кейси, літературні джерела по кожній темі дисципліни навчального плану.

Навчальний процес здійснюється з використанням сучасних технологій навчання, проводиться у напрямку розробки і впровадження ділових ігор, кейсових завдань, господарських ситуацій, проведення «круглих столів», конференцій, брейн-рингів, тренінгів з сучасних маркетингових проблем.


« Повернутися