Кафедра менеджменту і публічного адміністрування є випусковою кафедрою у складі Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Кафедра здійснює підготовку фахівців з повною вищою освітою у сфері управління організаціями, виробничого менеджменту, публічного адміністрування, міжнародної інформації та суспільних комунікацій, освітньої та науково-дослідної діяльності.

Місія кафедри — задоволення потреб здобувачів вищої освіти у якісній професійній підготовці відповідно до європейських стандартів висококваліфікованих, конкурентоздатних фахівців у сфері менеджменту, публічного управління та міжнародної інформації.

Історія кафедри починається у 1993 році, коли на факультеті економіки та управління Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний інститут імені Вадима Гетьмана» було створено кафедру менеджменту для підготовки бакалаврів та спеціалістів у сфері управління. Першим завідувачем кафедри був доктор технічних наук, професор В.І. Хомяков. З 2001 року кафедра здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня «Магістр».

У 2011 році у зв’язку із приєднанням КЕІ до Криворізького національного університету, кафедра отримала назву – кафедра інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами.

У 2016 році, у зв’язку з підготовкою фахівців зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування», кафедра отримала нову назву — кафедра менеджменту і публічного адміністрування, яку очолив кандидат наук з державного управління, доцент Орлов В.В.

З 2017 року кафедру очолює д.п.н., професор  Матукова Ганна Іллівна.

Кафедра входить до складу факультету економіки та управління Криворізького економічного інституту.

Сьогодні науково-педагогічний персонал кафедри — це 3 доктора наук, 7 кандидатів наук, доцентів.

Головним в роботі кафедри як навчально-наукового підрозділу, є професійність, якісний рівень підготовки фахівців, проведення наукових досліджень з актуальних проблем менеджменту, публічного управління та міжнародних комунікацій.

Ми вчимо наших студентів впевнено управляти процесами, подіями, людьми! Ми працюємо під гаслом «Все для майбутнього управлінця!»

ОСВІТНЯ  ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедра менеджменту і публічного адміністрування здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня «бакалавр»:

  • у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент»;
  • у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

Ліцензійний обсяг підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» складає:

  • за спеціальністю 073 «Менеджмент» 50 осіб на денній формі навчання та 25 осіб на заочній формі навчання;
  • за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» 50 осіб на денній формі навчання та 25 осіб на заочній формі навчання.

Започатковано підготовку фахівців у галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (спеціалізація «Міжнародна інформація та журналістика»).

Кафедра менеджменту і публічного адміністрування здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня «магістр»:

  • у галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент» за магістерськими програмами «Менеджмент підприємницької діяльності» та «Менеджмент у сфері послуг»;
  • у галузі знань 28  «Публічне управління та адміністрування», спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» за магістерськими програмами «Управління на регіональному та місцевому рівнях» та «Управління персоналом в публічному секторі».

Ліцензійний обсяг підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» складає: 50 осіб за спеціальністю 073 «Менеджмент» та 50 осіб за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування.

Професорсько-викладацьким колективом кафедри здійснюється викладання широкого крмплексу навчальних дисциплін циклу професійної та спеціальної підготовки. Зміст навчальних дисциплін відповідає сучасним вимогам щодо знань і вмінь випускника та їх фахових компетенцій. Крім того, робочі навчальні програми щорічно коригуються у відповідності до нових законодавчих актів та нормативно-методичних документів, прийнятих державними органами управління, та досягненнями вітчизняної та світової економічної науки.

В основі концепції освітньої діяльності кафедри – особистість студента, майбутнього професіонала, здатного вирішувати складні завдання та конкурувати на ринку праці.

У рамках співпраці з Академією Полонійною в м.Ченстохова (Польща) за програмою «Подвійний диплом» наші студенти навчаються та та отримують дипломи європейського зразка.

Ми забезпечуємо європейські стандарти у системі національної освіти!

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова діяльність кафедри менеджменту і публічного адміністрування є невід’ємною складовою освітнього процесу. Наукові роботи, що виконуються викладачами кафедри, пов’язані з різними аспектами сучасного менеджменту, спрямовані на підвищення ефективності навчального процесу, впровадження новітніх технологій управління у діяльність організацій.

За останні п’ять років докторські дисертації захистили двоє співробітників кафедри, а кандидатські дисертації — 5 викладачів. В цей період вчене звання доцента отримали четверо науковців.

З метою підвищення професійної та наукової кваліфікації, набуття нового досвіду  викладачі, проходять курси підвищення кваліфікації, стажування у вищих навчальних закладах, та на підприємствах, у тому числі і за кордоном. Так, у 2016-2017рр. доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування Рибалко Л.П. пройшла стажування за стипендіальною програмою Уряду Республіки Польща для молодих науковців у Головній школі торгівлі Варшавського університету.

Викладачами кафедри за 3 роки опубліковано 2 підручники, 7 навчальних посібників з грифом МОН України, 6 монографій, кілька десятків навчально-методичних видань, близько 150 наукових статей, у тому числі у виданнях, що включені до наукометричних баз даних, у фахових наукових виданнях України.

Викладачі кафедри та студенти приймають активну участь у міжнародних наукових конференціях, зокрема у щорічній міжнародній науково-практичній конференції «Глобальні аспекти світового господарства та міжнародних відносин в умовах нестабільності економіки», яку, починаючи з 2016 року щорічно проводять Академія Полонійна у місті Ченстохово (Польща) та Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Одним з напрямів науково-дослідницької роботи кафедри є наукова робота зі студентами. Студенти кафедри з року в рік беруть участь у Всеукраїнських конкурсах наукових студентських робіт, Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Менеджмент». Викладачі кафедри забезпечують наукове керівництво пошуковою творчою діяльністю студентів, за результатами такої співпраці за останні роки опубліковано близько 70 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

На кафедрі започатковано проведення щорічної студентської наукової конференції, конкурси бізнес-ідей «Від ідеї до дії», «Я-інноватор» із випускниками шкіл та технікумів міста. Викладачі кафедри приймають участь у щорічному економічному турнірі на базі Криворізької спеціалізованої школи № 9.

Кафедра створює можливості для академічної мобільності студентів та викладачів, розширює міжнародні зв’язки та комунікації. В рамках програм міжнародного співробітництва студенти кафедри останнім часом відвідали Польщу, Болгарію, Молдову. Доцент кафедри Л.П. Рибалко проходила закордонне стажування у Вищій школі економіки (Варшава).

Ми допомагаємо випускникам розвивати творчі здібності та інтегруватися в міжнародний простір!

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

На кафедрі менеджменту і публічного адміністрування створено комплекс навчально-методичного забезпечення з усіх дисциплін. Викладачі застосовують сучасні підходи до реалізації навчального процесу, забезпечують відповідність змісту підготовки державним вимогам, потребам ринку праці та реалізацію творчого потенціалу особистості кожного студента, його якісну теоретичну та практичну підготовку.

Лекційні заняття проводяться у форматі проблемних лекцій, з використанням мультимедійних засобів. Запроваджується практика проведення відкритих лекцій зарубіжними науковцями, спеціалістами-практиками в галузі менеджменту. На кафедрі запроваджено можливість відвідування он-лайн лекцій, які читають фахівці з-за кордону.

Практична підготовка студентів спрямована на реалізацію фахових професійних компетентностей, що формують базу майбутньої управлінської діяльності та сприяють конкурентоспроможності майбутніх фахівців.

Базами практики для студентів є підприємства Кривого Рогу, Києва, Херсона, Дніпропетровська. Практична підготовка студентів зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» організовується в установах державної влади та органах місцевого самоврядування.

З метою тісної взаємодії з роботодавцями кафедра бере участь у проектах підготовки фахівців на замовлення підприємств, організовує ярмарки вакансій. Кафедра активно приймає участь у працевлаштуванні студентів, за даними досліджень працевлаштування випускників кафедри, майже 60% студентства 4-5 курсів, знайшли роботу завдяки науковим керівникам та систематичній праці кафедри в цьому напрямку.

На кафедрі активно впроваджуються додаткові курси для підготовки та підвищення кваліфікації. Ми створюємо нові навчальні продукти, зокрема курси «Start up проект», «Інформаційні технології у сфері послуг», «1С-підприємство» тощо.

В перспективі планується запровадити викладання окремих дисциплін англійською та польською мовами.

Спілкування викладачів зі студентами в процесі навчання відбувається як у вигляді консультацій, так і за допомогою інтерактивних методів за допомогою інформаційних технологій.

На кафедрі менеджменту і публічного адміністрування створено всі умови для організації самостійної роботи студентів, усі навчально-методичні матеріали розміщено в модулі об’єктно орієнтованого навчання, впроваджено у позааудиторний час студентства кафедри «Аудиотека менеджера».

З інформаційними ресурсами та методичними матеріалами дисциплін кафедри можна ознайомитись на сторінці Moodle.

Ми навчаємо студентів не заради навчання, а для життя і перспективи!


« Повернутися